SME BANK รับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกิจกรรมสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

SME BANK รับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกิจกรรมสัมพันธ์


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME BANK รับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและกิจกรรมสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์, พัฒนาชุมชน, การตลาด, การจัดการ

ความสามารถ
• ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดี
• ใช้โปรแกรมระบบงาน KM
• สามารถเป็นพิธีการงานสัมนา/อบรม
• สามารถนำเสนอและให้ความรู้ต่อสาธารณะภายนอก

ประสบการณ์ในการทำงาน
• งานกิจกรรมสัมพันธ์, การสร้างทีมงาน
• งานส่งเสริมธรรมาภิบาล, งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• งานการพัฒนาระบบงาน KM

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ กล้าแสดงออก
• สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ผู้สนใจกรุณา Download แบบฟอร์ม Resume SMEBANK และกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด และส่ง แบบฟอร์ม Resume SMEBANK ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมายัง E-mail : HR_Recruit@smebank.co.th ( ยังไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น) หรือมาสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานที่อาคาร SME Bank Tower ชั้น 14 ปิดรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2554


หมายเหตุ : 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุดจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครเอง
หมายเหตุ : 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 310 อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2265-3000 ต่อ 4047-9, 4053 โทรสาร. 0-2265-4052


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM