อบต.ดอนยอ รับ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย : SIAMHRM.COM

อบต.ดอนยอ รับ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อาศัยอำนาจความนัย ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง และประเภทพนักงานจ้างที่รับสมัคร
๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
(๑) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(ก) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(ข) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๖) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓, ม.๓, ม.๖, ปวช. หรือเทียบเท่าและมี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
๒. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ


๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ในวัน และเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วย ลายมือชื่อของตนเอง จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ
ซึ่งเป็นหลักฐานทางการศึกษาพร้อมภาพถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง จำนวน ๒ ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(๑๘ เมษายน ๒๕๕๔) พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร
๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมด้วยภาพถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง
จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และต้องครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๔.๗ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
พร้อมด้วยภาพถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง จำนวน ๒ ฉบับ
๔.๘ เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ
พร้อมด้วยภาพถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง จำนวน ๒ ฉบับ
สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตามประเภทของพนักงานจ้าง ดังนี้
๕.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพร้อมด้วยเลขประจำตัวสอบ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ ทางเว็บไซต์ WWW.DONYOR.COM

๗. วิธีการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะทำการสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง การตรวจสอบบุคคลที่อ้างอิง หรืออื่นๆ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในรูปของคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยจะประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก

๘. การประกาศผลการคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอจะทำการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และ ทางเว็บไซต์ WWW.DONYOR.COM

๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบของวิธีการคัดเลือก ตามข้อ ๑๙ (๗) ของประกาศฯ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งด้วย

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกได้โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน รวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้เป็นพนักงานจ้างระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้นี้มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๐.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยอกำหนด เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๑๐.๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกไว้ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และเมื่อได้ทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่แล้ว

๑๑. ระยะเวลาการจ้าง
๑๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ไม่ก่อนวันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอลงนามในสัญญาจ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ระยะเวลาจ้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทุกประเภทเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวพนักงานจ้าง หมวด ๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หากพนักงานจ้างผู้ใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ จะรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายกพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

๑๒. ค่าตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ ให้พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
๑๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑๒.๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓, ม.๓, ม.๖, ปวช. หรือเทียบเท่าและมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ ๕,๗๖๐.- บาท

๑๓. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง และการทำสัญญาจ้าง
๑๓.๑ ผู้ใดจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๑๓.๒ การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายกก่อนจึงจะทำสัญญาจ้างได้ และให้ปฏิบัติงานได้ไม่ก่อนวันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอลงนามในสัญญาจ้าง

๑๔. การทำสัญญาค้ำประกัน
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานต้องจัดทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งอาจค้ำประกันด้วยบุคคลที่เป็นข้าราชการรับเงินเดือนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, สมาชิกสภา อบต. ในตำบลดอนยอ (กรณีค้ำประกันด้วยบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน และ สมาชิกสภา อบต. สามารถค้ำประกันได้ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้น) หรือ ด้วยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทางราชการที่รับผิดชอบในการประเมินราคาได้ประเมินแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยการกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ในรูปของคณะกรรมการ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอทราบเพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM