สถาบันทันตกรรม รับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

สถาบันทันตกรรม รับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม


ด้วย สถาบันทันตกรรมจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 7,940 บาท รายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2537 โดยอนุโลม ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.9 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.10 ไม่เป็นผู้เคยรับต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
2.2 คุณลักษะเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ, การตลาด
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทำงานขอให้นำหลักฐานใบรับรองการปฏิบัติงานมาด้วย
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการในการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคคลอื่น ช่วยกำหนดหลักสูตร และเตรียมอุปกรณ์ ตลอดจนคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ช่วยดำเนินการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน

5. วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

6. วิธีการสอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบข้อเขียนหรือวิธีปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัครต้องสอบผ่าน Competency ของสถาบันทันตกรรม ดังนี้
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1
2. การบริการที่ดี ระดับ 1
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 1
4. จริยธรรม ระดับ 1
5. ความร่วมแรงร่วมใจ ระดับ 1

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสอบแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ และสำหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ เมื่อมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วให้ยกเลิกบัญชีเดิม

9. การบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM