กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน : SIAMHRM.COM

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนาแรงงานมาตรฐาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 - 2553 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง หรือให้คำปรึกษาด้านใดด้านหนึ่งอย่างน้อย ๔ แห่ง ภายใน ๕ ปี ก่อนวันยื่นใบสมัคร ได้แก่
(1) มาตรฐานแรงงานอื่น เช่น TLS 8001-2003, SA 8000, FLA Workplace Code Of Conduct, Walt Disney, Adidas-Salomon เป็นต้น
(2) มาตรฐานระบบการจัดการอื่น เช่น มอก. 18001, OHSAS, GMP, ISO 14001 และ HA เป็นต้น
(3) ด้านกฎหมายแรงงาน
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(5) การบริหารจัดการการผลิต

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-8294 และที่เว็บไซด์ http://tls.labour.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM