คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน : SIAMHRM.COM

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะครุศาสตร์จำนวน
๑ อัตรา


คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการศึกษา บริหาร รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุล
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และความชำนาญในการพิมพ์ ด้วยความถูกต้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้และความสามารถในการเขียนและดำเนินโครงการ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย


หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด


ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ


สนใจติดต่อ
หน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๓   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM