เปิด รับพนักงาน - สถาบันราชานุกูล : SIAMHRM.COM

เปิด รับพนักงาน - สถาบันราชานุกูล


ด้วยสถาบันราชานุกูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม คาสั่งกรมสุขภาพจิต เรื่อง มอบอานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
สถาบันราชานุกูล อัตราว่าง ๓ อัตรา คือ
๑.๑ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตาแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) จานวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (ดังรายละเอียดแนบท้าย)

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ดังรายละเอียดแนบท้าย)

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝุายทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล (ตึกอานวยการ ชั้น ๓) ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แวนตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
(๒) สาเนาวุฒิการศึกษา และระเบียบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้า
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรนนะ
สถาบันราชานุกูล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ฝุายทรัพยากรบุคคล ตึกอานวยการ ชั้น ๓ สถาบันราชานุกูล หรือ www.rajanukul.com

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
(ดังรายละเอียดที่แนบท้าย)
สถาบันราชานุกูล จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อนและ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้ คะแนน
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
(๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สถาบันราชานุกูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทาสัญญาจ้างผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ สถาบันราชานุกูล กาหนด

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
สถาบันราชานุกูล
ตาแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ
2. ให้คาแนะนา ปรึกษา แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมายของผู้ปุวย และสอนให้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
3. รวบรวม ศึกษา ข้อมูล งานวิจัย ด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านการแก้ไขความผิดปกติชองการสื่อความหมาย
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจ งานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5. ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายแก่ผู้ร่วมทีมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยายาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน
1. ทดสอบความรู้ทั่วไป 100 คะแนน
2. ทดสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน
การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์
1. การสื่อสารโดยการพูด 100 คะแนน
2. การคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ /การประสานงาน
------------------------------------------------

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
สถาบันราชานุกูล
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเปูาหมายของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบแผนงานของส่วนราชการ
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่ช่วยให้นโยบายเหล่านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผน กากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กาหนดไว้
(5) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รูปแบบและวิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อนาไปประกอบการวิเคราะห์งบประมาณ หรือพิจารณาหลักเกณฑ์ หรือพัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทาและการบริหารงบประมาณ
(6) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ และแผนการบริหารงบประมาณ
(7) ช่วยติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบารุง
(8) รวมรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์กร เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2. ด้านการวางแผน
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนติดตาม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนภารกิจของส่วนราชการที่วางไว้ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อปรับปรุงแผนการดาเนินงานและภารกิจของส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น
(2) วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 2 -
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
(1) จัดทาและพัฒนาคู่มือหรือเอกสารทางวิชาการ ให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยปรับปรุงแก้ไขตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
(3) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงานของส่วนราชการ
(4) เผยแพร่ผลการดาเนินงานของส่วนราชการในรูปแบบหนังสือรายงานประจาปี เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเอกสารวิชาการอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดี่ยวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทางานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัครงาน)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน
1. ทดสอบความรู้ทั่วไป สอบข้อเขียน 100 คะแนน
2. ทดสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง สอบข้อเขียน 100 คะแนน
3. ทดสอบคอมพิวเตอร์ สอบปฏิบัติ 100 คะแนน
การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
1. การสื่อสารโดยการพูด สอบสัมภาษณ์
2. การคิดวิเคราะห์
3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ /การประสานงาน
-----------------------------

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
สถาบันราชานุกูล
ตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ประเมิน วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก กับกลุ่มเปูาหมาย เพื่อ ค้นหา อธิบาย ทานายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา กลไกที่มาหรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด ความผิดปกติทางจิตใจ การกระทาผิดกฎหมายหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย การเจ็บปุวยทางจิตเวช ในระดับที่ไม่ซับซ้อน
(2) ให้การปรึกษา จิตบาบัด พฤติกรรมบาบัด การบาบัดทางจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ในระดับที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหา บุคลิกภาพที่บกพร่องให้เหมาะสม และใช้ศักยภาพของตนเองได้
(3) ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของกลุ่มเปูาหมาย โดยการวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปูองกันการกลับมาปุวยซ้า หรือกระทาผิดซ้า
(4) รวบรวม ศึกษา ข้อมูลงานวิจัย ด้านจิตวิทยาคลินิก และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านจิตวิทยาคลินิก
(5) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ทางจิตวิทยาคลินิก เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยาคลินิก วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ มีความเข้าใจ ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยาคลินิก จัดทาแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน
1. ทดสอบความรู้ทั่วไป 100 คะแนน
2 ทดสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน
การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
1. การสื่อสารโดยการพูด
2. การคิดวิเคราะห์
3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ /การประสานงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM