สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักเทคนิคการแพทย์ : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักเทคนิคการแพทย์


ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการใน
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้

๑. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์ เช่น การเก็บสิ่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์
การเก็บรักษาสิ่งตรวจ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อทราบชนิด
และปริมาณของสิ่งส่งตรวจ ซึ่งครอบคลุมงานด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก
โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ และการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบต่าง ๆ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

๓. ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

๔. ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง

๕. อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๖. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๖.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเทคนิคการแพทย์
(๒) ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
(๓) มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
(๔) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(๕) มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๗. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
๗.๑ ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
- ความรู้เกี่ยวกับงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์
๗.๒ ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ เสียสละ ความ
ร่วมแรงร่วมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๒ ด้าน โดยได้
คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณี
ที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้เฉพาะด้านของตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๐. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๑. การรับสมัคร
๑๑.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๕ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๑๑.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล
๑๑.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/
๑๑.๔ การประกาศวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่
เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๑๑.๕ การประกาศผล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
ที่บอร์ดชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

๑๒. ค่าธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM