บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับ วศ.บ. , วท.บ. : SIAMHRM.COM

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับ วศ.บ. , วท.บ.


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือก

คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโทรคมนาคม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร

คุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2554


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM