สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , นักทรัพยากรบุคคล


ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน และทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๑.๒ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์
และสื่อมวลชน
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์
สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
(กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔)

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น ๑ และ Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

๕. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐
คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน
ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จาก
ผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว
สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๘. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน
หากผ่านการประเมินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM