กมธ.แรงงาน วุฒิสภา เตรียมผลักดัน กม.แรงงานหลายฉบับ : SIAMHRM.COM

กมธ.แรงงาน วุฒิสภา เตรียมผลักดัน กม.แรงงานหลายฉบับ
7 ธ.ค. 53 - นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล  สว.สมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา กล่าวว่าในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้ม ครองแรงงานไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและได้ส่ง กลับไปสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

นายสุวิศว์  กล่าวอีกว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่จะขยายการคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดให้นายจ้างต้องมีสัญญาจ้างงานและกำหนดวันจ่ายค่า แรงอย่างชัดเจน ซึ่งเดิมการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะสามารถสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองแรง งานได้มากขึ้น

นอกจากนี้นายสุวิศว์ ยังกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... ที่ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการโรงงานหรือสถานที่การทำงานให้เป็นไปตามร่างพระราช บัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งระบบ นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสามารถดำเนิน การได้ทั้งหมดและทำหน้าที่แทนกรมสวัสดิการแรงงาน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาบนพื้นฐานความต้องการของแรงงาน เพื่อให้กฎหมายสามารถแก้ปัญหาของแรงงานและคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานได้ อย่างแท้จริง

(แนวหน้า, 7-12-2553)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM