การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานฟูจิตสึ-นายจ้างล้มเหลวไร้ข้อยุติ : SIAMHRM.COM

การเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานฟูจิตสึ-นายจ้างล้มเหลวไร้ข้อยุติ
จากกรณีที่พนักงานโรงงานฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 92/9 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว่า 300 คน รวมตัวประท้วงร้องเรียนนายจ้างชาวญี่ปุ่น เพราะปัจจุบันค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายรับของลูกจ้างไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการดำรงชีวิตของพนักงาน ดังนั้น สหภาพและพนักงาน จึงทำหนังสือขอขึ้นเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
      
สำหรับข้อเรียกร้องมีทั้งสิ้น 13 ข้อ ประกอบด้วย 1.ให้บริษัทจ่ายเงินโบนัส 4.5 เท่าของฐานเงินเดือน บวก 12,000 บาท พร้อมเพิ่มเงินพิเศษแก่สมาชิกสหภาพทุกๆคนอีกคนละ 15,000 บาท 2.ขอให้บริษัทเพิ่มเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น 10% และแก้ไขระเบียบการสมัคร 3. ขอให้บริษัทสนับสนุนกิจกรรมของสหภาพฯ โดยให้พนักงานทำงานให้กับสหภาพจำนวน 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนลูกจ้างในการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 4.เพิ่มค่าครองชีพให้แก่สมาชิกสหภาพทุกคน 800 บาท ต่อเดือน
      
5.ให้บริษัทถอนคำร้องขออนุญาติเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้าง นายวัลลภ จั่นเพชร 6.ขอให้บริษัทหักเงินค่าจ้างสมาชิกสหภาพ เพื่อชำระเป็นค่าบำรุงให้กับสหภาพผ่านธนาคาร 7.ขอให้บริษัทปรับลูกจ้างเหมาค่าจ้างค่าแรงที่ทำงานให้แก่บริษัทครบ 24 เดือน เป็นลูกจ้างประจำโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 8.ปรับค่าจ้างประจำปี 2554 ให้กับลูกจ้าง 9. แก้ไขเวลาทำงาน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง 20 นาที 10.อนุญาตให้สหภาพเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก โดยไม่ถูกแทรกแซง(ขอถอน) 11.จ่ายเงินค่าความเสี่ยงแก่พนักงานบางกลุ่ม 12.จ่ายเงินช่วยเหลือพนักงาน หาก บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท 13.จัดสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงาน
      
การเจรจาทั้ง 13 ข้อนั้นเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ โรงงานจึงมีคำสั่งปิดโรงงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธ.ค.2553 และหากพนักงานคนใดจะเข้าทำงานหลังจากนี้ก็ขอให้เซ็นชื่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย บุคคล โดยในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะการเจรจาได้มีการเรียกร้องในหลายข้อ แต่อยู่ดีๆ จะให้พนักงานเซ็นชื่อรับในเงื่อนไขและหลักการบางข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและชอบธรรม เพราะยังไม่มีการรับข้อเจรจาใดๆในขณะนี้เลย
      
ขณะนี้ทางโรงงานพยายามสร้างความแยกแยกต่อพนักงาน และบิดเบือนข้อมูลบางประการ เพื่อให้พนักงานสับสน เนื่องจากมีการแจกเอกสารบางอย่างให้พนักงานเซ็นชื่อ โดยชี้ให้เห็นว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นมีข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีการเจรจาและตกลงกันแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งพนักงานเริ่มไม่ไว้วางใจทางโรงงานแล้ว เพราะได้สร้างความสับสนต่อพนักงาน ทั้งๆที่ก่อนหน้าเจรจานั้น ได้มีการตกลงแล้วว่าจะไม่มีการชี้แจงหรือสร้างความสับสนต่อพนักงานในเรื่อง ใดๆทั้งสิ้น แต่ขณะนี้โรงงานเริ่มกระทำดังกล่าวแล้ว ซึ่งทำให้พนักงานไม่พอใจและอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้
      
ในความเป็นจริงพนักงาน และกลุ่มสหภาพไม่ต้องการที่จะเรียกร้องหรือกดดันโรงงานมากนัก แต่เนื่องจากทางโรงงานไม่สามารถตอบหรือชี้แจง ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถให้กับพนักงานได้ ที่สำคัญได้สร้างความสับสนให้กับพนักงาน โดยมีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลไปแจ้งต่อพนักงานตามจุดรับส่งพนักงานว่าไม่ ต้องมาทำงานแล้ว เนื่องจากการเจรจานั้นทางบริษัทได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องแล้วและให้มาทำ งานได้ในวันที่ 27 ธ.ค.2553

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 24-12-2553)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM