อบต.ตะโกตาพิ รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท : SIAMHRM.COM

อบต.ตะโกตาพิ รับวุฒิปวช. - ปริญญาโท


องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย กิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. ช่างไฟฟ้า 1

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าพนักงานธุรการ 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.อบต. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิว เตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

6. นายช่างโยธา 2

- วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

8. นักวิชาการเกษตร 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

9. นักวิชาการเงินและบัญชี 3

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน ในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มีดังนี้

1. ตำแหน่ง ระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท

2. ตำแหน่ง ระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท

เงินเดือนที่จะได้รับ วุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 8,700 บาท วุฒิ (ปวส.) 7,100 บาท วุฒิ (ปวท.) 6,470 บาท วุฒิ (ปวช.) 5,760 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM