คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ : SIAMHRM.COM

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์


ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและขอรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เดิม) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตหรือ
ท่าพระจันทร์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาเยอรมัน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
ภาษาเยอรมัน หรือระดับปริญญาโทหรือเอก ทางด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมัน หรือการสอน
ภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเยอรมันศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับผล
การศึกษาดังต่อไปนี้
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
- วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านตามข้อ 3.2.1) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านตามข้อ 3.2.1) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- วุฒิปริญญาโท (ทางด้านตามข้อ 3.2.1) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
- หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
พิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
(ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็น
ผลงานทางวิชาการ)

4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตัวเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
น.ส.อิศรา ขับกล่อม โทร. 0 2696 5205, 0 2696 5207 Donwload ใบสมัครได้ที่ www.arts.tu.ac.th
ไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ/ รับสมัครงาน
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปล
เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย จำนวน 2 ชุด
4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
จำนวน 2 ชุด
4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4.2.5 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
จำนวน 2 ฉบับ
4.2.6 ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป (ที่ไม่ใช่ บิดา มารดา และผู้เกษียณอายุราชการ)
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรองความถูกต้องท้ายฟอร์ม ทั้งชุดใบสมัคร
และชุดประวัติส่วนตัว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรอง จำนวน 2 ชุด
4.2.7 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถ
พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้)

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน
5.2 การสอบสอน
5.3 สอบสัมภาษณ์

6. กำหนดการคัดเลือก
6.1ระยะเวลาขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
6.2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554
6.3กำหนดวันสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554
6.4กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสอน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอำนาจการอนุมัติการ
บรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย
และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อน
ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM