การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ ปริญญาตรี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. วิทยากรระดับ 4 แผนระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 กองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ (วท.4 รค.1 กรค.ฝสท.)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Development) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

- มีความรู้ความสามารถด้านระบบจัดการฐานข้อมูล

- มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็น Web Base Application ด้วยภาษา PHP และ JAVA

- มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

2. พนักงานธุรการ ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 7,260 บาท จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (ปวท.หรือ ปวส.) ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลคำตามเกณฑ์ที่ กทพ.กำหนด

- ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

3. พนักงานการเงิน ระดับ 4 แผนกพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด (พง.4 พธ.สพต.) และพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 แผนการตลาด สำนักพัฒนาธุรกิจ และการตลาด (พท.4 กต.สพต.) จำนวน 2 อัตรา

3.1 (พง.4 พธ.สพต.)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์การเงิน หรือการวางแผนธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี โดยจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท

- มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

- ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

3.2 (พท.4 กต.สพต.)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการตลาด

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการตลาด หรืองานส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 1 ปี โดยจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท

- มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

4. วิทยากระดับ 4 (ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ) แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ (วท.4 วจ.สวพ.)

- วุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศมาแสดงด้วย

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์แต่ไม่เกินอัตรา 21,510 บาท

- หากมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ArcGIS, Python Script for GIS Analysis, Oracle, MATLAB, VB, VBA หรือมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Global Positioning System (GPS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

5. วิศวกรระดับ 4 (ด้านวิศวกรรมขนส่ง/วิศวกรรมโยธา) แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ (วศ.4 วจ.สวพ.)

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโยธา

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

- หากมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ VISSIM, AIMSUN, ArcGIS, MATLAB, R, PERL, SPSS, LINDO, TP+Cube หรือมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลจราจรด้วย Global Positioning System (GPS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับการราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

หลักฐานในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)

- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ

- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (กรณีหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานไม่ได้ ให้ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มหนังสือแสดงประสบการณ์การทำงานเป็นหลักฐานในการสมัคร)

หมายเหตุ หลักฐานการรับรองประสบการณ์ที่หน่วยงานออกให้ ต้องทำเป็นหนังสือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระดับความสามารถ ผลงาน ความประพฤติ วัน เดือน ปีที่เริ่มเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่กล่าวข้างต้น วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน โดยผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้น ๆ ลงนามรับรอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า ‘รับรองสำเนาถูกต้อง’ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

สนใจเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ ‘สมัครงาน/ผลสอบ’ ‘สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต’

2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่ กทพ.เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)

3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงินนำไปชำระเงิน

วิธีการชำระเงินในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ กทพ. ตามขั้นตอน (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชำระเงิน และเก็บไว้กับตนเองด้วย)

วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงานและหลักฐานในการสมัคร

ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัคร เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน (ซึ่งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ ทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน หรือ EMS ไปที่แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า ‘สมัครงาน’ ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 (พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM