กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย : SIAMHRM.COM

กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย


ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการวัดประสิทธิภาพบริการจิตเวชด้วยวิธีแบบจำลอง ปี ๒๕๕๔ Data Envelopment Analysis (DEA) : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อวัดประสิทธิภาพการให้บริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยวิธี DEA และเพื่อพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพการให้บริการจิตเวชของโรงพยาบาลตามวิธี DEA นำไปสู่การพัฒนางานบริการเครือข่ายจิตเวชชุมชนที่ยั่งยืนของไทยต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการวิจัยมีกิจกรรมการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลร่วมวิจัย การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล และการพิมพ์รายงาน จึงมีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการวัดประสิทธิภาพการให้บริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือของไทย ระดับปริญญาตรี ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ข้อ ๑. คุณสมบัติดังนี้
๑.๑ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
๑.๒ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๑.๓ หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อ ๒ รายละเอียดของงานที่ต้องทำ
๒.๑ เก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ปัจจัยผลผลิต และต้นทุนบริการจิตเวช ของโรงพยาบาลร่วมวิจัย
๒.๒ บันทึกข้อมูลลงในแบบเก็บข้อมูลและโปรแกรมการวัดประสิทธิภาพ ที่ใช้ในการวิจัยนี้ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๒.๓ วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น พร้อมพิมพ์รายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ อื่น ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

ข้อ ๓. เงื่อนไข
๓.๑ ระยะเวลาจ้างระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔ โดยปฏิบัติงาน ณ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
๓.๒ วงเงินที่จ้างจากเงินงบประมาณในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการวัดประสิทธิภาพบริการ
จิตเวชด้วยวิธีแบบจำลอง ปี ๒๕๕๔ ภายในวงเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยกรมสุขภาพจิตจะชำระเงินเป็นรายเดือนหรือรายงวดตามข้อตกลงเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔ เอกสารหลักฐาน
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายปัจจุบัน ๑ ใบ
๔.๔ หากมีประสบการณ์ และผลงานให้แนบมาพร้อม

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๘๔๑๙ และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ สัมภาษณ์คัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM