โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม รับ ครูจ้างสอน : SIAMHRM.COM

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม รับ ครูจ้างสอน


ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตาแหน่งครูจ้างสอน อาศัย
อานาจตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 /2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจของ
เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูจ้างสอน
1.2 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีสากล
1.3 ค่าตอบแทน รับเงินค่าจ้างตามวุฒิ
1.4 ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะ
(1) วิชาเอกดนตรีสากล มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรีวิชาเอกดนตรีสากล
3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนชุนวัดตะเคียนงาม ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในวันเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 15 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
(6) ใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการดาเนินการคัดเลือก จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ทาหน้าที่กาหนดลักเกณฑ์การคัดเลือกตามความเหมาะสม

6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้อตระกูล
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

7. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดหลักเกณฑ์การตัดสินตามความเหมาะสม

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ รายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องไปทาสัญญาจ้างที่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตามวันเวลาซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง การจ้างไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา หรือ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากมีผู้ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการครู ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่องค์กรกลางกาหนด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM