กรมยุทธศึกษาทหารบก รับ นายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2554 : SIAMHRM.COM

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับ นายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2554


กรมยุทธศึกษาทหารบก สังกัดกองทัพบก เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2554

กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มตำแหน่ง 101 รอง หน.มว.พธ.ทบ. (ชกท. 4015) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่อง กล วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การออก แบบอุตสาหกรรม และศิลปอุตสาหกรรม เพศชาย เหล่า พธ.

กลุ่มตำแหน่ง 102 ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ. (ชกท.7421) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโลหการ เพศชาย เหล่า สพ.

กลุ่มตำแหน่ง 103 ผช.นยน.รร.ร.ศร. (ชกท. 0600) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่อง กล เพศชาย เหล่า ร.

กลุ่มตำแหน่ง 104 ประจำแผนก ศป. (ชกท. 2548) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ (สถาปัตยกรรม) ครุศาสตรวิชาเอกอุตสาห กรรมศิลป์ แขนงงานออกแบบ เขียนแบบ หรือแขนงงานไม้ก่อสร้าง ครุศาสตรวิชาเอกศิลป์ศึกษา วิศวกรรม ศาสตร์ (สถาปัตยกรรม) วิศวกรรมศาสตร์ (เขียนแบบ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เขียนแบบ) เพศชาย เหล่า ป.

กลุ่มตำแหน่ง 105 รอง ผบ. ตอนการสื่อสารข้อมูลและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการสื่อสาร ศปภอ.ทบ.2 (ชกท.0210) (อัตรา ร.ท.) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เพศชาย เหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง 106 ผบ.มว.สื่อสาร ร้อย.บก. รพศ.1 พัน.2 (ชกท.0200) (อัตรา ร.ท.) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โดยหนังสือรับรองรายวิชาศึกษาตลอดหลักสูตรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 107 ประจำแผนก สส. (ชกท. 0210) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศชาย เหล่า ส.

กลุ่มตำแหน่ง 108 ประจำแผนก ขส.ทบ. (ชกท. 4805) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า เพศชาย เหล่า ขส.

กลุ่มตำแหน่ง 109 รอง ผบ.มว.ซ่อมเครื่องมือพิเศษ ร้อย ช.ซบร.หนัก (ชกท.4880) (อัตรา ร.ท.) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพศชาย เหล่า ช.

กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์

กลุ่มตำแหน่ง 210 หน.มว.ศสท.กส.ทบ. (ชกท.3202) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวบาล เพศชาย/หญิง เหล่า กส.

กลุ่มตำแหน่ง 211 หน.มว.กส.ทบ. (ชกท.0632) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวบาล 1 อัตรา หน.มว. กส.ทบ. (ชกท.0632) (อัตรา ร.อ.) สัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวบาล เพศชาย เหล่า กส. 1 อัตรา

กลุ่มตำแหน่ง 212 ประจำแผนก รพ.รร.6 (ชทก.3418) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 213

1. นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.รร.6 (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

2. นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

3. นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายสุรสีห์ (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศหญิง เหล่า พ.

4. นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายจิรประวัติ (ชกท.3314) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

5. นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

6. นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.พ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 214 นายทหารปฏิบัติการรังสี รพ.รร.6 (ชกท.3308) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (รังสีเทคนิค) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 215 ประจำแผนก รพ.รร.6 (ชกท.3118) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปรกติของการสื่อความหมาย) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปรกติทางการสื่อความหมาย) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 216 เภสัชกร รพ.รร.6 (ชกท. 3318) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร) จำนวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 217 นายทหารจิตวิทยา รพ.อ.ป.ร. (ชกท.2230) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (จิตวิทยา) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยา) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 218

1. นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ โภชนาวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

2. นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายกาวิละ (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เพศชาย เหล่า พ.

3. นายทหารโภชนาการ ร.พ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ชกท.3316) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ การอาหาร โภชนาการ โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 219

1. หน.ผพธ. ร.พ.ค่ายศรีสองรัก (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขา ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

2. หน.ผพธ. ร.พ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขา ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

3. หน.ผพธ. ร.พ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ชกท.3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

4. หน.ผพธ. ร.พ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ชกท. 3314) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์) เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 220 ประจำแผนก สวพท. (ชกท.3200) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (ต้องมีใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1) เพศชาย/หญิง เหล่า กส.

กลุ่มตำแหน่ง 221 ประจำแผนก นรด. (ชกท.2405) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 222 อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท. 2701) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เพศชาย

กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์

กลุ่มตำแหน่ง 323

1. นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน พล.ม.2 (ชกท.9322) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เพศชาย เหล่า สห.

2. ผช.นายทหารฝ่ายการสืบสวนสอบสวน มทบ.41 (ชกท.9322) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เพศชาย เหล่า สห.

กลุ่มตำแหน่ง 324

1. นายทหารสังคมสงเคราะห์ ร.พ.ค่ายจักรพงษ์ (ชกท.3606) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพศชาย/หญิง เหล่า พ.

2. นายทหารสังคมสงเคราะห์ ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ (ชกท.3606) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพศชาย เหล่า พ.

กลุ่มตำแหน่ง 325 อจ.กรม.นนร.รอ.รร.จปร. (ชกท.2715) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยา อุตสาหกรรม จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา การให้การศึกษา จิตวิทยาชุมชน เพศชาย

กลุ่มตำแหน่ง 326 อจ.สกศ.รร.จปร. (ชกท.2701) (อัตรา พ.ต.) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ (ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ) วรรณคดี-ภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพศชาย

กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี

กลุ่มตำแหน่ง 427

1. นายทหารการเงินและการบัญชี กง.ทบ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.)

2. นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.11 (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.)

3. ผช.นายทหารบัญชี สพ.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

4. ผช.นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย สส. (ชกท. 6101) (อัตรา ร.อ.)

5. นายทหารการเงิน ร.พ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.)

6. นายทหารการเงิน ร.พ.ค่ายอดิศร (ชกท. 6101) (อัตรา ร.อ.)

7. นายทหารบัญชี มทบ.13 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

8. นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.13 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.)

9. ฝกง. ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.)

10. ฝกง. ร.พ.ค่ายวชิราวุธ (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.)

11. นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.21 (ชกท.6301) (อัตรา ร.อ.)

12. นายทหารบัญชี มทบ.41 (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

13. นายทหารบัญชี จทบ.ช.ร. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

14. นายทหารบัญชี ดย.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

15. ผช.ฝกง.ศป. (ชกท.6100) (อัตรา ร.อ.)

16. นายทหารบัญชี กช. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

17. นายทหารรับจ่ายเงิน มทบ.15 (ชกท.6210) (อัตรา ร.อ.)

18. ผช.ฝกง.ศร. (ชกท.6100 ) (อัตรา ร.อ.)

19. นายทหารรับจ่ายเงิน จทบ.ก.จ. (ชกท.6201) (อัตรา ร.อ.)

20. นายทหารบัญชี สธน.ทบ. (ชกท.6101) (อัตรา ร.อ.)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การบัญชีทั่วไป การบัญชีต้นทุน การต้นทุน การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินการธนาคาร เพศชาย/หญิง เหล่า กง.

กลุ่มตำแหน่ง 428 นายทหารตรวจบัญชี

สตน.ทบ. (ชกท.6110) (อัตรา ร.อ.) วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เพศชาย/หญิง เหล่า กง.

กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์

กลุ่มตำแหน่ง 529

1. นายทหารศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พล.ร.15 (ชกท.5310) (อัตรา พ.ต.)

2. อศจ.จทบ.น.น. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.)

3. อศจ.ร.3 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.)

4. อศจ.จทบ.น.พ. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.)

5. อศจ.จทบ.ท.ส. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ)

6. อศจ.จทบ.พ.ล. (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ)

7. อศจ.มทบ.13 (ชกท.5310) (อัตรา พ.ต.)

8. อศจ.ศบบ. (ชกท.5310) (อัตรา พ.ต.)

9. อศจ. กรม ทพ.32 (ชกท.5310) (อัตรา ร.อ.)

- วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป เพศชาย เหล่า สบ.

หมายเหตุ 1. ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา 2. เปิดรับบุคคลหญิง จำนวน 40 อัตรา

กำหนดการดำเนินงาน การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2554

- จันทร์ที่ 29 พ.ย.-จันทร์ที่ 13 ธ.ค. 53 การปฏิบัติงาน จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ หมายเหตุ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- อังคารที่ 7 ธ.ค.-จันทร์ที่ 13 ธ.ค. 53 ดำเนินการรับสมัครสอบ หมายเหตุ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- พุธที่ 29 ธ.ค. 53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ หมายเหตุ บริหารหน้ากองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก ทางเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก

- อาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 54 สอบภาควิชาการ (รอบแรก) หมายเหตุ ม.รามคำแหง 2 (บางนา)

- พฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 54 ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) หมายเหตุ บริเวณหน้ากองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก ทางเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก

- พุธที่ 26 ม.ค. 54 ตรวจโรค (เริ่มสอบรอบ 2) หมายเหตุ แหล่งชุมชน นายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- พฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 54 ทดสอบด้านจิตเวช หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- ศุกร์ที่ 28 ม.ค. 54 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หมายเหตุ สนามกีฬา กองทัพบก

- พุธที่ 2 ก.พ. 54 สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) หมายเหตุ กรมยุทธศึกษาทหารบก

- พฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 54 สอบสัมภาษณ์ปากเปล่า หมายเหตุ กรมยุทธศึกษาทหารบก

- พฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 54 ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย หมายเหตุ บริเวณหน้ากองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก ทางเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2241-4068 ต่อ 89109, 0-2241-4037
   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM