กรมสุขภาพจิต รับ นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

กรมสุขภาพจิต รับ นักทรัพยากรบุคคล


(สำเนา)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 642/2553 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,010 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
2.ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆเช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ
3.ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
กำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและความ
จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัด
หลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียน
ทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและ
การฝึกอบรม
5.ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
บริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5.มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2
ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553 ในวันราชการ ภาคเช้า 09.00 น. - 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 15.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ
1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
วุฒิการศึกษาจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัคร
ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. 9 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและ
ลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กองการเจ้าหน้าที่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2
ชั้น 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และ http://www.hr.dmh.go.th/people

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมินดังนี้
ประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารงานบุคคล
2. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
MS Office
100 คะแนน สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ 2
1. การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
4. การทำงานเป็นทีม
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ
100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนก่อน
และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือ
ในครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กองการเจ้าหน้าที่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต และ http://www.hr.dmh.go.th/people โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM