สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานเภสัชกรรม : SIAMHRM.COM

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ พนักงานเภสัชกรรม


ด้วย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- อายุ 18 - 35 ปี
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
- เงินเดือน 7,100 บาท ค่าครองชีพ 500 บาท และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่จัดยาตามใบสั่งแพทย์ จัดยาตามใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
- ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้า รับราชการ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2354 7025 ต่อ 1515

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ณ บอร์ด ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
ทดสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ 50 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

6. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

7. การบรรจุและแต่งตั้ง
- ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
- ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM