เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา , คนงาน : SIAMHRM.COM

เทศบาลตำบลบ้านฉาง รับพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา , คนงาน


ด้วยเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี( พ.ศ. 2552 – 2555 ) ของเทศบาล
ตำบลบ้านฉาง อาศัยความตามข้อ 4,18,19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง 2 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล ( ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ )
1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง ( ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป )
1. คนงาน จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
13 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันทำสัญญาจ้าง
10. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง ๆ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการขับรถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับ
รถยนต์ตามกฎหมาย (ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่2)
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือนละ 5,760 บาท

ชื่อตำแหน่ง คนงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความจำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้รับเงินเดือนละ 5,080 บาท

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 -
5 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง

4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง
4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่สมัคร
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 3 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย จำนวน 3 ใบ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
กำหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันรับสมัคร
4.7 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ เป็นต้น
4.8 หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
4.9 ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่2) กรณีตำแหน่งพนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดเบา

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
การประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และทำการ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เทศบาลตำบลบ้านฉาง จะยึดถือหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร ซึ่งจะทำการประเมินสมรรถนะโดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
(ก) ความรู้ของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ข) ความสามารถหรือลักษณะเฉพาะของผู้สมัคร คะแนนเต็ม 50 คะแนน
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้สมัครรายใด ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
บ้านฉาง ต้องได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน
วันที่17 พฤศจิกายน 2553

8. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตำบลบ้านฉาง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลำดับและจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

9. การแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ในแต่ละ
ตำแหน่งสำหรับอัตราค่าตอบแทนนั้น จะได้รับตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
9.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทนไม่สูงกว่าขั้น 5,760 บาท
9.2 พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าตอบแทนไม่สูงกว่าขั้น 5,080 บาท

10. ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง
พนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาการทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM