เปิดรับพนักงานจ้าง - เทศบาลตำบลหาดกรวด : SIAMHRM.COM

เปิดรับพนักงานจ้าง - เทศบาลตำบลหาดกรวด


ด้วยเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 กองช่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานกิจการประปา) (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.- บาท (-ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน-) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.1.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ช่างเขียนแบบ) (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.-บาท (-ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน-) ปฏิบัติงานเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ช่วยเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางหรือภูมิประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 กองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท (-ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก) (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.-บาท (-ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน-) ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงานทุกกิจกรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน) (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.-บาท (-ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน-) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน ของเทศบาลตำบลหาดกรวด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.3.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสูบน้ำ) (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080.-บาท (-ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน-) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำบ้านทับใหม่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.4.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท (-ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
2.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 ผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หากมีวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติด้านนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2.7 ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. วิธีการคัดเลือก ดังนี้
เทศบาลตำบลหาดกรวด จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้
2.1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก แบ่งออกเป็น
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
2.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ แบ่งออกเป็น
ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

4. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย โดยการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นสิ้นสุด

5. กำหนดวัน เวลารับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2553 โดยมาสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด (เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100.- บาท) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด

6. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบผ่านงาน หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

7. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
- สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด

8. กำหนดการประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เทศบาลตำบลหาดกรวด จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาหาคะแนนต่ำสุดตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี สำหรับผู้ที่สอบได้ตามลำดับ
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด

9. การจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดย พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี พนักงานจ้างทั่วไปทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ แล้วเท่านั้น

ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการได้ทุกวัน หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5544-5118 ต่อ 10 หรือทางเว็ปไซต์ www.hatkruat.com   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM