ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : SIAMHRM.COM

ประกาศรับ อาจารย์ - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

- ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง การปกครอง ทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองท้องถิ่น อาณาบริเวณศึกษา

- สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computerbased) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป

ผู้ประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pol.cmu.ac.th/ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ งานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ได้ทุกวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-2960

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับ อุดมศึกษาทุกระดับ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ใบ

7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

8. เอกสารผลงานทางวิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ (ส่งพร้อมใบสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

9. หนังสือรับรองความสามารถและประสบการณ์ ทางวิชาการ (Recommendations) ของผู้สมัครอย่างน้อย จำนวน 2 ฉบับ

(ผู้รับรองต้องดำรงตำแหน่งสถาบันทางวิชาการ หรือผู้ที่ทำงานด้านวิชาการ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM