รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง : SIAMHRM.COM

รับนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทน
สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี
1. 2 คุณวุฒิขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทเกษตรศาสตร์ สาขาอารักขาพืช โรคพืช กีฏวิทยา หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และเกรดเฉลี่ยปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30 ขึ้นไป)
1.3 เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
1.4 มีสัญชาติไทย
1.5 สามารถออกปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลชุมชนและมีความทุรกันดานซึ่งเป็นพื้นที่การ
ดำเนินงานของสถาบันได้
1.6 มีใจรักในงานวิจัย
1.7. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
1.8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
1.9. อุทิศตนเพื่องานได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.10 หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่ในการจัดการด้านอารักขาพืช
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.2 หลักฐานการศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2.3 ใบรับรองผลการศึกษา
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
2.5 ใบรับรองแพทย์
2.6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ผู้สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM