มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับ นักวิจัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับ นักวิจัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 14/2553)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2553
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักวิจัย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจังหวัด
ในกลุ่มสนุก
2.ประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3.ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,610 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ครั้งแรก 1 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการศึกษา สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล,
การวิจัยการศึกษา, การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสำเร็จการศึกษา
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ SPSS/PC+
ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย
5. หากมีประสบการณ์การประเมินโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่
13 ตุลาคม พ.ศ.2553 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป)
2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้
นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
6) ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตำแหน่งละ 100 บาท โดยชำระเงิน
ค่าสมัครที่งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อาคาร 10 ชั้น 1 และทาง http://lps.snru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-744174

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมิน ดังนี้
1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ
ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10
ชั้น 4 และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 และทาง http://lps.snru.ac.th หรือ
โทรสอบถามที่ 042-744174 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด
1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะผลงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM