โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสันทราย รับ ผู้ช่วยเหลือคนไข้


โรงพยาบาลสันทราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) 2 อัตรา

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) 1 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- สามารถปฏิบัติงานขึ้นเวรเช้า/บ่าย/ดึก ได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ หากผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 30 บาท ในกรณีที่สมัครสอบคัดเลือกหลายตำแหน่งในครั้งเดียวกัน ให้เสียค่าธรรม เนียมสำหรับตำแหน่งต่อไปเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิแล้ว

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) ตัวจริง 1 ฉบับ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM