มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โดยมีความชำนาญด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีวเคมี ปรสิตวิทยา พยาธิชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ หรือเทคนิคการสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์

- เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-2823

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้สมัครสอบ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

- หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ ฉบับถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ กรณีคาดว่าจะสำเร็จกำลังศึกษา จะไม่พิจารณา

- กรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกัน ให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล มาแสดงด้วย

- หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 40 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM