อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน : SIAMHRM.COM

อบต.โคกสว่าง รับ พนักงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพ ื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา 2 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ
1) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน 8,700 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,470 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2553 ถึง 5 ตุลาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM