มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชามีเดียอาตส์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ อาจารย์ ประจำสาขาวิชามีเดียอาตส์


ด้วยโครงการร่วมบริหารหลักสูตรศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำสาขาวิชามีเดียอาตส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติอัตราที่ 1 วุฒิ ปริญญาโทหรือเอก สาขาเวชนิทัศน์ ,
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติอัตราที่ 2 วุฒิ ปริญญาโทหรือเอก ภาพยนตร์ , Animation , Visual effect, Graphic Design
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, นิเทศศิลป์, มีเดียอาร์ต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ผลิตภาพยนตร์

วันที่รับสมัคร 18 สิงหาคม – 20 กันยายน 2553

เอกสารการรับสมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. 8, สด. 43)

สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน –ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 470 7604 หรือสมัครผ่านทางอีเมล์ที่ wandee.san@kmutt.ac.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM