รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 : SIAMHRM.COM

รับ ธุรการ, พนักงานประจำสำนักงานเขต - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 4) ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ

2. พนักงานประจำสำนักงานเขต (เขต 4) 2 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จ.นครราชสีมา

- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย (กรณีมีหน้าที่ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ด้วย)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือสำเนาประกาศ นียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และ/หรือสำเนาหนังสือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กันยายน 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยาน ยนต์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (2-6) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM