รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์ : SIAMHRM.COM

รับวุฒิปริญญาตรี - องค์การสวนพฤกษศาสตร์


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเร่งรัดจัดการตัวอย่าง สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ เริ่มต้นปฏิบัติวันที่ 1 ตุลาคม 2553

1. ผู้ช่วยงานทะเบียนพรรณไม้

2. ผู้ช่วยงานจัดการตัวอย่างพรรณไม้

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Micro-soft Office สามารถตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบ

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5384-1204 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2553 โดยแนบหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM