รับ ครู,แม่บ้าน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : SIAMHRM.COM

รับ ครู,แม่บ้าน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตำแหน่ง ครูปฐมวัย 1 อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบ สมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2553 ในวันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM