รับ นักสถิติ - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี : SIAMHRM.COM

รับ นักสถิติ - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นักสถิติ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ (พร้อมแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครและเอกสารในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอาจไม่รับสมัคร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM