สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท : SIAMHRM.COM

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเข้าปฏิบัติการขององค์กรดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษดีมาก

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

2. เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร บัญชี หรือบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษดีมาก

- หากมีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน หรือธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก

- ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

3. นิติกร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางด้านกฎหมาย

- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสอบผ่านความรู้ชั้นเนติบัณฑิตจากสถาบันศึกษาและอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาและอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 สอบถามข้อมูลอื่น ๆ โทร. 0-2357-3510-7 ต่อ 501, 502 ในวันและเวลาราชการ

- ผู้ประสงค์จะสมัครต้องนำใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น ผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบตามที่ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที

4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการจัดการทั่วไป

- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

- หากมีประสบการณ์ด้านการต้อนรับจะพิจารณา เป็นพิเศษ

- ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือโดนไล่ออก

- ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.neda.or.th

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2553 สอบถามข้อมูลอื่น ๆ โทร. 0-2357-3510-7 ต่อ 501, 502 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

- หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8, สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM