กรมประมง รับ ธุรการ : SIAMHRM.COM

กรมประมง รับ ธุรการ


กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 7,010.- บาท/ เดือน

วุฒิการศึกษา : จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรีอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยกรรม , พาณิชยการและบริหารธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา) จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่รับสมัคร)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย และใบทะเบียนสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
8. ค่าธรรมเนียม 100.- บาท

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต ในระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2553
เวลา 9.30-11.30 น. และ13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9406220 , 02-5620600-15 ต่อ 13513 (ในเวลาราชการ)
ดูได้ที่ http://www.fisheries.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM