รับปวช. - ปริญญาโท - เทศบาลนครตรัง : SIAMHRM.COM

รับปวช. - ปริญญาโท - เทศบาลนครตรัง


ด้วยเทศบาลนครตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางคอมพิวเตอร์

2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

4. ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม

- ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ

ผู้ประสงค์สามารถ Download ใบสมัครจาก Website: http://www.trangcity.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลนครตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- สำเนาวุฒิหรือใบรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM