รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : SIAMHRM.COM

รับ นักวิชาการเงินและบัญชี - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์ (เน้นการเงิน หรือการบัญชี) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้เครื่องคำนวณได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- หากเป็นชายให้ยื่นสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานหรือเอกสารอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส

- หนังสือตรวจสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Download ใบสมัครได้ที่ http://www.la.ubu.ac.th) ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4535-3710 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM