สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดรับพนักงาน : SIAMHRM.COM

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดรับพนักงาน


ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ด้วยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยอัตรา ตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง และการถอดถอน พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สำนักงานกลาง) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 9,670 บาท
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 9,670 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกิน 26 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าเป็นพนักงานได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริต ต่อหน้าที่
อนึ่ง ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหาร จากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.2 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือวารสารศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์) ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผ่านประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (การเขียนข่าว บทความ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหลักฐาน) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และMacintosh รวมถึงโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
2.2.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือวารสารศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์) ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผ่านประสบการณ์ด้านการผลิตรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ หรือ การเขียนสคริปต์/การผลิต/ถ่ายทำวีดีทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1ปี (มีหลักฐาน) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Macintosh รวมถึงโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.3.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน ดังนี้
(1) สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
(2) ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
(4) เขียนบทความ คอลัมน์สกู๊ปข่าว ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ผลงาน ของหน่วยงานหรือนโยบายรัฐที่ได้รับมอบหมายหรือชี้แจงปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในหน้าที่ด้านการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน ดังนี้
(1) สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การผลิตสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออีเล็คโทรนิคส์
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
สออีเล็คโทรนิคส์เพื่อการเผยแพร่
(3) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนด
ประเด็นและทำการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออีเล็คโทรนิคส์
(4) จัดทำสคริปต์วิทยุ สคริปต์วีดิทัศน์ จัดรายการวิทยุ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ
ประสานงานการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออีเล็คโทรนิคส์กับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กิจกรรม ผลงานของหน่วยงาน หรือนโยบายรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรือชี้แจงข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. วิธีการสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อารคาร 1 ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3.3 เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.2 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบ ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะถือว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาที่ระบุว่าตรงตามประกาศ รับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น
4.3 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วีธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ ให้ทราบในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายใบหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip of Records)
ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครสอบ หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาบัตรภายในวันปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง ที่สมัครสอบแข่งขัน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหารหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ซงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้าม
(6) หนังสือรับรองการผ่านงานตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

6. หลักสูตรการสอบแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน
6.1 หลักสูตรการสอบแข่งขัน
6.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยให้วิเคราะห์จับประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรุปความอุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไป และคิดหาเหตุผลด้วยตัวเลข
6.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
6.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้สำหรับการทำงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ทัศนคติและการมีจิตสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพทั่วไป การปรับตัว วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความเหมาะสมที่จะเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
6.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามหลักสูตร ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม กับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

8. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้า มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกก่อนครบ 1 ปี และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุนั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีหนังสือแจ้งไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ให้ไว้ในใบสมัครเพื่อให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และจะถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ดังนั้นผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทราบทันที
ในการบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะดำเนินการ ดังนี้
9.1 จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อทดลอง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผลการทดลองปฎิบัติงานปรากฏว่า เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ หรือความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ก็จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ หรือจะให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก เป็นเวลารวมแล้วไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ หรืออาจสั่งให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวเสียก็ได้
9.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญามาก่อน เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะส่งไปตรวจสอบประวัติตามระบบลายพิมพ์ นิ้วมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเพื่อทดลองปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะโอน ย้ายไปปฏิบัติงานอื่น หรือให้ไปดำรงตำแหน่งในส่วนงานใดก็ได้ ตามแต่ จะเห็นสมควรและตามความจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM