โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยทันตกรรม, เภสัชกรรม : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสันป่าตอง เปิดรับ ผู้ช่วยทันตกรรม, เภสัชกรรม


ด้วย โรงพยาบาลสันป่าตอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง
เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 5,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี

2. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. การรับสมัครสอบ
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 13 กรกฏาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
4.2 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
- ค่าสมัคร 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิแล้ว
4.3 หลักฐาน......
4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5  2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครดังกล่าว จำนวน 1
ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิด รับสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน
1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ตัวจริง 1 ฉบับ (ออกโดยโรงพยาบาล
สันป่าตอง)

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
วันที่ 16 กรกฏาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง

5. กำหนด วัน เวลา สถานที่ และวิธีสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทัรตกรรม
กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2553
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 10.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง
เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2553
เวลา 09.00 – 10.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา 10.00 – 11.00 น. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สถานที่คัดเลือกโรงพยาบาลสันป่าตอง

6. เกณฑ์การตัดสิน
ในการตัดสินว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหกสิบ

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 11 มิถุนายน 2553

8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ
ในกรณี ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
8.1 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.2 ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.3 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
8.4 ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ ถ้ามีการสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดิมนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM