กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

กรมประมง ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย , นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมสำรวจ วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตเอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x1 นิ้ว 3 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้แนบระเบียนผลการเรียนระดับ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย 2 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองผลการผ่านงานที่เกี่ยว ข้องกับงานในตำแหน่งที่รับสมัคร

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

7. สำเนาอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9, สด.43) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย และใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

8. ค่าธรรมเนียม 100 บาทวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ชั้น 5 อาคารปรีดากรรณสูต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2940-6220, 0-2562-0600-15 ต่อ 13513 (ในเวลาราชการ) ดูได้ที่ http://www.fisheries.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM