กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม : SIAMHRM.COM

กศน.อำเภอพาน เปิดรับ ครูประจำกลุ่ม


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : ครูประจำกลุ่ม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

อายุผู้สมัคร ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ค่าจ้าง-เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
การศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ทางศีลธรรม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้าชื่อไม่ตรงหลักฐานสำคัญอื่นๆ )

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ


ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน
ข้างที่ว่าการอำเภอ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-722693 แฟ็กซ์ 053-722694


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM