สำนักทางหลวงที่ 12 เปิดรับ พนักงานโยธา, พนักงานก่อสร้าง : SIAMHRM.COM

สำนักทางหลวงที่ 12 เปิดรับ พนักงานโยธา, พนักงานก่อสร้าง


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป

1. พนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิค 6 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักทางหลวงที่ 12 ดังนี้ 1. แขวงการทางระยอง 2. แขวงการทางฉะเชิงเทรา 3. แขวงการทางชลบุรี 4. สำนักงานบำรุงทางชลบุรี 2 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือ

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. พนักงานก่อสร้าง กลุ่มงานเทคนิค สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักทางหลวงที่ 12 คือ แขวงการทางชลบุรี

- วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีหมายเหตุ (สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่า (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร)

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักทางหลวงที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 14-24 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

- สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ เป็นต้น

- หนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

- หนังสือสำคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8, สด.43, สด.9 อื่น ๆ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM