สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ : SIAMHRM.COM

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับ พนักงานคุมประพฤติ


ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุทัยธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟู และ
กิจกรรมชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงานสอบปากคำ
พยานปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
ประเภทคดี โดยใช้วความรู้เชิงสหวิทยาการ ความรู้ทางด้านคุมประพฤติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน /โครงการ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
ระยะเวลาการจ้าง (ดูในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในปีงบประมาณล่าสุด)
อัตราค่าตอบแทน 9,530 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำ แหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญวิทยา งานยุติธรรม กฏหมาย
การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษย์วิทยา หรือ
ทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 372 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทร.056-514135-6 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-15.00
นาฬิกา) โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีจะไม่
จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีอาจไม่รับสมัครสอบ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (TRANSCRIPT OF RECORD) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 มิถุนายน 2553
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบ
ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน(สด.8)
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และ
ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง ในข้อ 2.2 และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 18 มิถุนายน 2553
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จึงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธานีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
4.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี และใน www.probation.go.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 คะแนน- สอบข้อเขียน วันที่ 21 มิถุนายน 2553
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ อื่น
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และกฏระเบียบ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
2.1 พระราชบัญญัติวิธีดำ เนินการคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ประมวลกฏหมาย
อาญามารตรา 56-58 และมาตรา 74-76 พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีและครอบครัว พ.ศ 2534 (เฉพาะมาตราเกี่ยวข้อง
กับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน และ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548
2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 (5)
-(8) , 43 กฏกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ 2479 ข้อ 46 ข้อ 91- 98
กฏกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 8( พ.ศ. 2521) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 2 ข้อ 3
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุม
ประพฤติ พ.ศ. 2547
3. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับ
งานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุม และ
สอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนและงาน แก้ไขฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 100 คะแนน -สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2553
4. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจาอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2553 โดยวิธีสอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2553
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

7. เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมของ
คะแนนประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(ข้อเขียน) เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับที่สูงกว่า

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ของแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี และทาง
www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุทัยธานีกำหนด และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชี
หนึ่งได้ โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM