สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร : SIAMHRM.COM

สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง เปิดรับ นิติกร


สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่วนช่วยอำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2141-1556-7 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

- หลักฐานแสดงพื้นความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript Records) ฯลฯ

- ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) เป็นต้น

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 3 รูป

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM