มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และห้องสัมมนา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ เพศชาย อายุ 25-30 ปี มีภูมิลำเนาในจังหวัดราชบุรี

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เว็บมาสเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์

3. บรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ

- ใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์

5. ผู้ช่วยเลขานุการ ระดับ 2 สังกัดงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิปริญญาตรี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือบัญชีบัณฑิต

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี มีอายุไม่เกิน 35 ปี

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามงาน สังกัดฝ่ายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการทำเว็บไซต์

ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนัก งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM