เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ : SIAMHRM.COM

เรือนจำกลางชลบุรี เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ


เรือนจำกลางชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเรือนจำกลางชลบุรี

อัตราเงินเดือน : 7,010 บาท

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (ชาย)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- เป็นชาย ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (หญิง)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- เป็นหญิง ที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ งานเก็บรักษา ค้นหาเอกสาร งานทะเบียน หนังสือ และเอกสารต่างๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานเยี่ยมญาติ การจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รอการตรวจพิสูจน์ การรับและปล่อยตัว รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ

สมัครได้ที่ เรือนจำกลางชลบุรี ตั้งแต่ 14 - 18 มิถุนายน 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM