สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งาน การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 2 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM