มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ นักวิเทศสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับ นักวิเทศสัมพันธ์


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๕/ว.๒๓
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัย
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนีh

๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐.- บาท
สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม

๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๔. มีความสามารถทำงานในสำนักงานและภาคสนามได้
๕. ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๖. เพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ๑๒ ชั้น ชั้น ๕ (สำนักงานอธิการบดีใหม่)
โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๗๐๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป
๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ
การทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา อาคาร ๒๙ ชั้น ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

๘. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร และเรียงตามลำดับที่
ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

๑๐. การรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว
ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM