สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี : SIAMHRM.COM

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ค่าตอบแทน 9,530 บาท 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

- ระยะเวลาการจ้าง 27 เดือน (1 กรกฎาคม 2553-30 กันยายน 2555)ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ตั้งแต่บัดนี้-19 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใดหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูปไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM