เลือกใช้ Incentive ให้เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ : SIAMHRM.COM

เลือกใช้ Incentive ให้เหมาะสม ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ในโลกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก    ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยผลิตย่อมมีผลต่อต้นทุนสินค้าที่ส่งผลถึงผลประกอบการขององค์กรโดยตรง   เรามักจะตั้งระบบค่าแรงจูงใจ(Incentive) กันหลายรูปแบบเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานพนักงาน  โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของความพยายามในการทำงานที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

 

การกำหนดเรื่องของ Incentive ให้เหมาะสม  เป็นเรื่องของการบริหารที่เน้นเรื่องของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยการวิธีจูงใจด้วยเงิน  ซึ่งการเลือกที่จะนำเอา Incentive ระบบใดมาใช้ มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายประการ  โดยแต่ละองค์กรก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน  การตั้ง Incentive ด้วยอัตราที่ไม่จูงใจพอ  ก็ทำให้ไม่ได้ผลในการเพิ่มผลผลิต  เพราะทำให้พนักงานหมดกำลังใจ   รู้สึกว่า ทำไปแล้วได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อย  ทำนองเดียวกัน  หากเราตั้งอัตราค่าแรงจูงใจสูงเกินไป  ต้นทุนต่อหน่วยก็ไม่ได้ลดลงเท่าที่ควร  องค์กรก็จะได้รับผลประโยชน์น้อย

 

 

การกำหนดค่าแรงจูงใจจะใช้ได้ดีกับลักษณะของธุรกิจที่ใช้กำลังคนมาก  ทั้งนี้  หากจะนำเอาระบบค่าแรงจูงใจมาใช้ได้   นั่นย่อมหมายความว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นอยู่ในภาวะที่ได้มาตรฐานคงที่อยู่ตัวแล้ว    หากยังทำไม่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอเพียงพอ   ก็ควรจะหาทางปรับปรุงให้ดีก่อน  จึงจะนำระบบค่าแรงจูงใจนี้มาใช้ได้   เพราะปัญหาของการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเกิดจากปัญหาของสภาพเครื่องจักรที่ไม่พร้อม  ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบยังไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด  หรือแม้กระทั่งการที่พนักงานยังไม่มีทักษะหรือความชำนาญเพียงพอ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่นายจ้างควรจัดการให้ดีก่อน  จึงจะสามารถนำเอาระบบค่าแรงจูงใจมาใช้ได้   มิฉะนั้นแล้ว  อาจมีปัญหาการโต้แย้ง และสร้างปัญหาทางด้านการผลิตมากกว่าเดิม

 

 

การกำหนดระบบค่าแรงจูงใจจะต้องพิจารณาถึงลักษณะงานแต่ละประเภทด้วย  เพราะงานบางลักษณะก็ไม่สามารถแยกแยะผลงานเป็นของแต่ละบุคคลได้ หรือหากทำได้ก็ทำได้ยาก  ซึ่งหากเป็นลักษณะงานเช่นนี้  ก็ควรใช้ระบบค่าแรงจูงใจแบบกลุ่มแทน 

 

 

การใช้ระบบค่าแรงจูงใจนี้   หากเป็นลักษณะของเป็นผลงานส่วนบุคคล  คือ ใครทำได้ถึงเป้าที่กำหนดเท่าไหร่  ก็จะได้รับค่าแรงจูงใจเท่านั้น   ซึ่งระบบค่าแรงจูงใจเช่นนี้ควรจะนำไปใช้ให้มีผลกับหัวหน้ากลุ่มงานด้วย   เพราะหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้นำที่จะคอยช่วยเหลือและผลักดันให้ลูกน้องในทีมทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย   ดังนั้น หัวหน้างานจึงควรมีส่วนได้รับค่าแรงจูงใจเป็นสัดส่วนของผลผลิตส่วนเกินของกลุ่มด้วย   ซึ่งจะทำให้ผลผลิตโดยส่วนรวมขององค์กรสูงขึ้น และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  เรียกว่า "มีความสุขกันถ้วนหน้า" นั่นเอง

 

ที่มา : http://www.one-stophr.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM