หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร : SIAMHRM.COM

หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร1. การจัดสรรงาน
การจัดสรรงาน ระหว่างพนักงานและหัวหน้า จะช่วยให้เกิดการใช้ความสามารถไปกับการทำงาน ได้อย่างเต็มที่
ทั้งยังช่วยให้เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพของการทำงาน ในขณะที่ใช้พลังในการทำงานเท่าเดิม

2. การใช้อำนาจตามหน้าที่
หัวหน้า ใช้สิทธิในการออกคำสั่ง เพื่อให้พนักงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงาน ก็มีหน้าที่ทำงาน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข สิ่งนี้ คือรากฐานสำคัญ ของบุคคล แต่ละตำแหน่งในองค์กร เป็นองค์ประกอบที่ใช้ร่วมไปพร้อมๆ กัน กับหน้าที่รับผิดชอบ
(อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

3. ความมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินัย ประกอบด้วยหลายๆ สิ่ง เช่น การยอมรับในกฏของการทำงาน การปฏิบัติงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมการแสดงออก ฯลฯ อีกทั้งยังรวมไปถึง เรื่องที่กว้างออกไปอีก เช่นการให้เกียรติ และยอมรับนับถือ ระหว่างเพื่อนร่สมงานด้วยกัน สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับในทุกองค์กร และธุรกิจ และเป็นลักษณะ ที่แสดงออกถึง สภาวะ การเป็นผู้นำ

4. ความชัดเจนในการสั่งงาน
พนักงานคนหนึ่ง ควรจะรับคำสั่งในการทำงานเรื่องๆ หนึ่ง จากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่านั้น การรับคำสั่งจากหัวหน้าหลายๆ ฝ่าย ที่มีความขัดแย้งกัน จะทำให้การสั่งงาน มีความไม่ชัดเจน และไม่สามารถชี้ชัดๆ ลงไปได้ ถึงสิ่งที่จะต้องทำจริงๆ คำสั่งหลายๆ คำสั่ง ควรรวมให้เป็นหนึ่ง แล้วสรุปออกมา จะช่วยให้ทำงานได้เร็วกว่า

5. การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ ของการทำงาน

โปรเจคต์บางชิ้น จำเป็นจะต้องใช้วิธีรวมอำนาจในการทำงาน เข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็ว ในขณะเดียวกัน บางโปรเจคต์ กลับต้องใช้วิธีการกระจายอำนาจ งานถึงจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วได้ สิ่งที่สำคัญ คือการเลือกใช้สองรูปแบบนี้ ให้สอดคล้องกับ โปรเจคต์งานที่กำลังทำอยู่

6. การแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
พนักงานทุกระดับ ควรจะได้รับอิสระ ในการนำเสนอความคิด หรือไอเดียใหม่ๆ จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้า ที่จะกระตุ้นให้พนักงาน เกิดความรู้สึก อยากแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ระหว่างกัน

7. ความยุติธรรม
ทุกคนที่ทำงานภายในองค์กร จะต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ในการทำงานร่วมกัน ความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ความทุ่มเทในการทำงานเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

โดย :     ThaiHrCenter.com

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM